Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. PERSONAS DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis  ir SIA „ELDITA”, reģistrācijas numurs: 40003925095, juridiskā adrese Papeļu iela 3, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV 5052.

SIA „ELDITA” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@eldita.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „ELDITA” birojā  Rīgā, Ganību dambī 25F, LV 1005, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību.

 

2. REGULAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts u.c. informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

•          fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA „ELDITA” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

•          SIA „ELDITA” struktūrvienību un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

•          interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti). SIA „ELDITA” izmanto, uzglabā un apkopo šādus personas datus:

  • Informāciju par interneta vietņu apmeklēšanu un izmantošanu;
  • Klientu brīvprātīgi sniegto informāciju, kura tiek izmantota cenu aprēķināšanas vajadzībām. Ievāktie dati tiek izmantoti, lai apstrādātu un sniegtu atbildi uz Klientu pieprasījumu.
  • Jebkuru citu informāciju, kuru Klients vēlas nosūtīt SIA „ELDITA”.

SIA „ELDITA” pilnībā respektē, aizsargā un rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību. SIA „ELDITA” apņemas ievērot Klientu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības noteikumus- Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA „ELDITA” interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. Izmantojot interneta vietni www.eldita.lv, Klients piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai. Ja Klients nepiekrīt šai privātuma politikai, uzņēmums lūdz neizmantot pakalpojumus un nesniegt savus datus apstrādei.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

SIA „ELDITA” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

•          Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- norēķinu administrēšanai; 

- parādu atgūšanai un piedziņai; 

- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

•          Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 

- atskaišu sagatavošanai;

- klientu aptauju veikšanai;

- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

•          Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

•          SIA „ELDITA” īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA „ELDITA” strūktūrvienībās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai videonovērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA „ELDITA” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

•          Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA „ELDITA”.

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SIA „ELDITA” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

•          līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

•          normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA „ELDITA” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

•          saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

•          likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA „ELDITA” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA „ELDITA” leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

SIA „ELDITA” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

•          veikt komercdarbību;

•          piedāvāt PVC, ALU un koka būvkonstrukciju izgatavošanu, žalūziju, pretinsektu tīklu, garāžas vārtu piegāžu un montāžas pakalpojumu sniegšanu;

•          pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

•          nodrošināt līguma saistību izpildi;

•          novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

•          saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;

•          analizēt SIA „ELDITA” mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

•          veikt darbības Klientu noturēšanai;

•          segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

•          izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

•          nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

•          novērst krāpniecību;

•          nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

•          nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

•          pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

•          nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

•          administrēt maksājumus;

•          administrēt neveiktus maksājumus;

•          vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

•          informēt sabiedrību par savu darbību.

 

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA „ELDITA” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „ELDITA” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA „ELDITA” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes un montāžas darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA „ELDITA” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA „ELDITA” datu apstrādes apstrādātājiem un SIA „ELDITA” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA „ELDITA” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA „ELDITA” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA „ELDITA” uzdevumā.

 

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

SIA „ELDITA” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „ELDITA” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA „ELDITA” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

•          ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros);

•          saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

•          ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

•          ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA „ELDITA” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA „ELDITA” likumīgās intereses.

 

8. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

SIA „ELDITA” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA „ELDITA” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

•          tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

•          kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „ELDITA” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•          kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

•          kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

10. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA „ELDITA” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA „ELDITA” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA „ELDITA” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA „ELDITA” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

•          rakstveida formā klātienē SIA „ELDITA” strūktūrvienībās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

•          kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „ELDITA” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•          elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA „ELDITA” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA „ELDITA” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA „ELDITA” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot SIA „ELDITA” pakalpojumu portālos/lietotnēs, vai klātienē SIA „ELDITA” strūktūrvienībās.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@eldita.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

12. SAZIŅA AR KLIENTU

SIA „ELDITA” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa). 

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA „ELDITA” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai montāžas pakalpojuma veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

13. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA „ELDITA” izmanto trešās puses sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējams nodrošināt Klientiem tādus apstākļus, kādi nepieciešami, lai Klients uzņēmuma vietnē izmantotu konkrētas trešās puses funkcionālās iespējas. Ikreiz, kad Klients apmeklēs SIA „ELDITA” interneta vietni, mājas lapas uzturētāju serveri reģistrēs Klienta ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu. Šo informāciju SIA „ELDITA” izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.

SIA „ELDITA” neievāks citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā privātuma politikā norādītos gadījumus.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Apmeklējot SIA „ELDITA” vietnes un mājalapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA „ELDITA” izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. 

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz info@eldita.lv.

 

14. SAITES UZ TREŠO PERSONU MĀJAS LAPĀM UN ATSAUCES

Interneta vietne var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām, kam ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. SIA „ELDITA” nekad nepārbauda trešo personu privātuma politiku vai lietošanas noteikumus un neatbild par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību, vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

 

15. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

SIA „ELDITA” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt privātuma politiku. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.eldita.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Pateicamies par mūsu mājas lapas apmeklējumu un izrādīto interesi par mūsu uzņēmumu.